Biedrība „ Preiļu rajona partnerība” uzsāk vietējās attīstības stratēģijas 2009.- 2013.gadam īstenošanu.

Lauku attīstības programmas (2007. - 2013.gads) LEADER pieejas īstenošana pasākums 413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

( MK noteikumi Nr. 33) biedrība „ Preiļu rajona partnerība" uzsāk vietējās attīstības stratēģijas 2009.- 2013.gadam īstenošanu.

ratēģijai piešķirtais finansējums 2010.gadā LVL: 94000.00

Pirmā projektu iesniegšanas  kārta tiek paredzēta no 26. maija līdz 28. jūnijam plkst. 17.00. biedrības birojā Kooperatīva -6, Preiļi, LV-5301.

413.pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"2.aktivitātē "Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem".

3. Rīcība: Atbalsts lauku cilvēku spēju  attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei un esošo pilnveidošanai,  spēju attīstības procesa nodrošināšanai, iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde.

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 29000.00          

Rīcības mērķis : Radīt vienlīdzīgas  attīstību iespējas visām sociālajām grupām un sociāli atstumtiem lauku iedzīvotājiem, ar domu, lai lauku iedzīvotājam tiktu saglabāta vēlēšanās mācīties un pilnveidoties, kā rezultātā tiks apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, kas arī paaugstinās cilvēku konkurētspēju darba tirgū.

Plānotās darbības: 1.Amatnieku (keramiķi, audēji, pinēji u.c.) darbnīcas un teritorijas;  2.Profesionālo biedrību (lauksaimnieku, biškopju, mednieku u.c.) telpas un teritorijas; 3.Pašdarbības kolektīvu (teātru, koru, ansambļu u.c.) pulcēšanās vietas; 4.Radošās studijas un darbnīcas;
5. Citu telpu un teritoriju izveide, funkcionalitātes nodrošināšana lauku cilvēku spēju attīstībai.

4. Rīcība: Atbalsts lauku cilvēku spēju attīstības sekmēšanai un aktivitāšu dažādošanai:

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 30000.00

Rīcības mērķis: Radīt vienlīdzīgas  attīstību iespējas visām sociālajām grupām un sociāli atstumtiem lauku iedzīvotājiem, ar domu, lai lauku iedzīvotājam tiktu saglabāta vēlēšanās mācīties un pilnveidoties, kā rezultātā tiks apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, kas arī paaugstinās cilvēku konkurētspēju darba tirgū.

Plānotās darbības:  1. Tērpu iegāde; 2. Mūzikas instrumentu iegāde; 3. Specifisku iekārtu tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde aktivitāšu dažādošanai.

5. Rīcība: Atbalsts  kultūras objektu attīstībai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai:

Rīcībai  piešķirtais  atbalsta apmērs LVL 35000.00

Rīcības mērķis: Veicināt priekšnosacījumus un nodrošināt iespējas visām vietējām iniciatīvas grupām, pašvaldībām, uzņēmējiem realizēt lauku telpas saglabāšanu un  ilgtspējīgu attīstību  , kā  arī sekmēt   lauku dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā, vienlaicīgi veicinot arī  nodarbinātības attīstību lauku teritorijā.

Plānotās darbības: 1.Kultūras objektu un kulta celtņu (kapliču, krucifiksu u.c.) atjaunošana, izveidošana un teritoriju labiekārtošana, 2. Kapsētu teritoriju labiekārtošana, 3. Informatīvo stendu, norāžu un piemiņas zīmju uzstādīšana, 4. Nepieciešamās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde kultūras objektu un kulta celtņu darbības saglabāšanai un attīstībai. 5. Arhitektūras pieminekļu un kulta celtņu (baznīcu, kapliču, krucifiksu, svētvietu u.c.) atjaunošana. 6. Vēsturisko objektu, pieminekļu un piemiņas vietu atjaunošana. 7. Muzeju, ekspozīciju u.c. telpu un teritoriju atjaunošana un pilnveidošana.

  Projektu vērtēšanas kritēriji visām  rīcībām:

 

r. p.k.

Kritērijs

 

Maksimālais punktu skaits

 

1.

 

Projekts ir izstrādāts atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, tajā pamatota nepieciešamība veikt pārmaiņas. ( ja projekts šajā kritērijā  saņem 2 punktus, tas tālāk tiek vērtēts pēc pārējiem kritērijiem, ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktus, tas tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts) .

 

2

 

2.

Cik lielā mērā projekta izstrādē ir iesaistīti lauku iedzīvotāji un projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību  sasnieg­­šanu - ir notikušas konsultācijas ar attiecīgās projekta darbības teritorijas iedzīvotājiem par projektā izvirzītajām prioritātēm, mērķiem, uzdevumiem, aktivitātēm Vai ir sadarbība starp NVO, vietējiem uzņēmējiem un pašvaldību?

 

 2

 

3.

Vai projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei, pasākumam un rīcībai?

 

2

4.

Cik lielā mērā projekts ir inovatīvs projekta darbības teritorijā?

 

 

2

 

5.

Vai projekts ir nozīmīgs izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanai?

 

 

2

 

6.

Vai finansiālo izdevumu apraksts ir pamatots, pietiekami detalizēts, viegli caurskatāms.

2

 

7.

Vai tiek radītas jaunas un/vai saglabātas esošās darba vietas? (pēc šī kritērija vērtē tās rīcības, kas saistītas ar darba vietu radīšanu vai esošo saglabāšanu).

 

2

 

8.

Vai projekta īstenošanā iesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija?

 

2

 

9.

Vai projektam tiek nodrošināta ilgtspēja?

 

 

2

 

10.

Projekta īstenošanas vietas attālums: novada centrs-0 punkti,  līdz 5km aiz novada centra - 0,5punkti

pagasta pārvaldes centrs - 1punkts, līdz 5km aiz pagasta centra - 1,5punkti, 5km un vairāk km no centriem - 2punkti.

 

2

 

 

Projekta atbilstību stratēģijai vērtēs pēc  9 ( 2 - 10)  kritērijiem, kas tiks novērtēti pēc punktiem: 0 - „neatbilst", 0,5 - „vāji", 1,0 - „apmierinoši",  1,5 - „labi", 2 - „ļoti labi" un 1. kritērija, kas tiks novērtēts pēc punktiem: 0 - „neatbilst", 2 - „atbilst".

 Maksimālais kopējais punktu skaits ir 20 punkti, minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai - 10.

 Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts.

 Ar rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai par projektu iesniegumu un ar Preiļu rajona partnerības darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam, ir iespējams iepazīties Dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv VRG mājas lapā www.preilupartneriba.lv un VRG telpās Kooperatīva ielā 6, Preiļos.

 

 

 

 

 


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 22.04.2010
<< Jūlijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
1234567
 
891011121314
 
15161718192021
 
22232425262728
 
293031    
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk