Finansējuma piesaistes iespējas NVO

Microsoft Latvija www.microsoft.lv

Atbalsts datorprogrammas nodrošināšanā tikai sabiedriskā labuma NVO.

Sabiedrības integrācijas fonds www.lsif.lv

Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju atbilstoši attiecīgas valsts pamatnostādnēm, kā arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

Latvijas - Šveices sadarbības programma www.swiss-contribution.lv

Atbalsta projektus šādās jomās:

 • drošība, stabilitāte un atbalsts reformām;
 • vide un infrastruktūra;
 • atbalsts privātajam sektoram;
 • cilvēkresursu un sociālā attīstība;
 • atbalsts nevalstiskajām organizācijām.

Annas Lindes fonds www.jaunatne.gov.lv/lv/annaslindesfonds/

Atbalsta projektu šādās jomās:

 • Idejas un Ideoloģijas;
 • Izglītība;
 • Kultūras ražošana;
 • Mediji;
 • Reliģija, garīgums un vērtības;
 • Pilsētas un dažādība.

Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv

Atbalsta projektus, kas veicina līdzsvarotu visu kultūras nozaru attīstību, organizē kultūras projektu konkursus literatūras, mūzikas un dejas, teātra mākslas, filmu mākslas, vizuālās mākslas, kultūras mantojuma, tradicionālās kultūras nozarēs.

Konrāda Adenauera fonds www.kas.de

Atbalsta projektus pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā.

Latvijas Kopienu iniciatīvas fonds www.iniciativa.lv

 • Programma „Kopā ar ģimeni"

mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas reģionu nevalstiskajām organizācijām, kuru darbības joma ir ģimene, bērni un jaunieši.

mērķis ir atbalstīt nevalstiskās organizācijas - kopienu centrus Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana. Programma ir turpinājums KIF darbībai kopienu centru un reģionu attīstības veicināšanā. 

Latviešu fonds ASV www.latviesufonds.com

atbalsta projektus, kas saistīti ar latviešu kultūras un mākslas popularizēšanu un saglabāšanu

Fonds „Cerību Bura" www.ceribubura.lv

Atbalsta projektus, kas saistīti ar sekojošiem mērķiem:

 • Atbalsts maznodrošinātajiem;
 • Bērnu un jaunatnes izglītošana;
 • Sadarbības veicināšana bērnu namiem un izglītības iestādēm;
 • Vides projekti;
 • Labdarības ziedojumu organizēšana;
 • Atbalsts mazākumtautību NVO;
 • Pulciņi, klubi, pasākumi u.c.

Izglītības inovāciju fonds www.iifonds.lv

Atbalsta projektus sekojošiem mērķiem:

 • veicina jaunāko zinātnes atzinumu un moderno tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu izglītības procesā;
 • veicina radošos un pētnieciskos projektus izglītības attīstības jomā, tai skaitā mācību programmu un mācību satura metodiskā nodrošinājuma, jaunu mācību līdzekļu izstrādes un aprobācijas, kā arī pedagoģijas inovāciju jomā;
 • veicina izglītības programmu satura attīstību un pilnveidi un sekmē mācīšanās iespēju nodrošināšanu ikvienam mūža garumā;
 • veicina starptautisko radošo sakaru attīstīšanu un Latvijas izglītības sistēmas integrāciju pasaulē;
 • popularizē Latvijas izglītības sasniegumus ārvalstīs.

IF Latvija Drošības fonds www.if.lv

Atbalsta projektus, kas veicina drošību un priekšlaicīgi novērš negadījumus.

Aizkraukles bankas Sabiedriskā labuma fonds www.abfonds.lv

Atbalsta projektus, kuri vērsti ziedojumu piesaistīšanai.

Rietumu Bankas Labdarības fonds www.rblf.lv

Atbalsta projektus, kas saistīti ar sekojošiem mērķiem:

 • Sociālās problēmas;
 • Bērni, jaunieši, izglītība, zinātne, māksla un kultūra.

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma www.latlit.eu

Programmas prioritātes:

1. Prioritāte - Sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana reģionā

Prioritāte veicina uzņēmējdarbības, darba tirgus un pētniecības un tehnoloģiju attīstību un pierobežas reģionu iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošanu.

2. Prioritāte - Pievilcīgas vides dzīvošanai izveidošana un ilgtspējīgas sabiedrības attīstība

Prioritāte sekmē Programmas galvenā mērķa sasniegšanu, uzlabojot sabiedrisko pakalpojumu un dabas resursu kopīgu pārvaldību un sekmējot pierobežas reģionu pievilcības uzlabošanu, kā arī aktīvas un ilgspējīgas sabiedrību attīstību.

3. Prioritāte - Tehniskā palīdzība - Atbalsts programmas ieviešanai.

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma www.estlat.com

Programmas prioritātes:

1. prioritāte: Lielāka Programmas teritorijas saliedētība: 

 • Izolācijas samazināšana, uzlabojot iekšējos un ārējos sakarus programmas teritorijā (sadarbība transporta/ komunikāciju attīstīšanā);
 • Publisko pakalpojumu un resursu kopīgas vadības uzlabošana (sadarbība vides, atkritumu pārstrādes, enerģijas ieguves, veselības aprūpes u.c. jomās).

2. prioritāte: Programmas teritorijas augstāka konkurētspēja:

 • Vieglāka uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība (sadarbība biznesa sektora attīstīšanai un stiprināšanai, kopīgi inovatīvi risinājumi, jaunu produktu/ pakalpojumu attīstīšana u.c.
 • Darba prasmju un cilvēkresursu uzlabošana (uz darba tirgu un profesionālo izglītību orientēta pārrobežu sadarbība starp izglītības iestādēm, apmācību centriem u.c.)

3. prioritāte: Aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas kopienas 

 • Vietēja mēroga kopīgu aktivitāšu veicināšana (pieredzes apmaiņas un kultūras sadarbības programmas, kaimiņvalsts valodas apguve, kopīgas nometnes u.c.)

ES programma „Jaunatne darbībā" www.jaunatne.gov.lv

Programma sniedz būtisku ieguldījumu jauniešu prasmju un zināšanu apgūšanas procesā un ir kā atbilde jaunatnes jomas attīstībai Eiropā. Tās mērķis ir Eiropas pilsonības apzināšanās veicināšana jauniešu vidū, kā arī jauniešu iesaistīšana Eiropas nākotnes veidošanā.

Ziemeļu ministru padomes birojs Latvijā www.norden.lv

Programma NVO sadarbība starp Ziemeļu un Baltijas valstīm.

Eiropas Savienības struktūrfondi  www.esfondi.lv

ES struktūrfondi ir Eiropas Savienībā izveidoti finanšu instrumenti, kas atbalsta pasākumus dažādu reģionu attīstības līmeņu atšķirību mazināšanai, nodrošinot ilgtermiņa finansējumu. Struktūrfondi domāti ekonomiskā un sociālā stāvokļa izlīdzināšanai starp visām Eiropas Savienības valstīm. Katra valsts pieprasa konkrētas summas prioritārajās jomās, un projekti tiek pieņemti konkrētās valsts ietvaros atbilstoši pieejamajām summām attiecīgajā jomā. Šos fondus var izmantot arī Latvijas NVO.

Akadēmisko programmu aģentūra www.apa.gov.lv

 • Comenius - mācībspēku un audzēkņu sadarbības projekti, apmaiņas un tml. (pirmsskolas izglītības iestādes, profesionālās un vispārizglītojošās izglītības iestādes). Pieteikties var arī NVO;
 • Erasmus - programma mācību un izglītības vajadzībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Grundtvig - pieaugušo mūžizglītība. Gan formāla, gan neformāla.

Valsts izglītības attīstības aģentūra www.viaa.gov.lv

 • Leonardo da Vinci - aktivitātes, kas uzlabo profesionālās izglītības kvalitāti.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 07.07.2009
<< Maijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
  12345
 
6789101112
 
13141516171819
 
20212223242526
 
2728293031  
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk