Biedrība „Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

                                                                                      

 

pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā". 

Stratēģijas īstenošanai 2013 .gada devītajai kārtai piešķirtais finansējums ir 214623.47 LVL

 Devītā projektu iesniegšanas kārta notiks  no 2013.gada 14.maija  līdz 2013.gada 14.jūnijam darba dienās no 9.00 līdz 16.00

 Projekta iesniegumi jāiesniedz biedrības „Preiļu rajona partnerība" birojā Kooperatīva -6,  Preiļi, LV-5301, vai elektroniska dokumenta formā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

 Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros šādās aktivitātēs un rīcībās:

  2.aktivitātē: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

2.Rīcība. Atbalsts vietējo iniciatīvas grupu, pašvaldību un uzņēmēju iniciatīvām - iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde

2. Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs 14291.58 LVL

Rīcības mērķis: Radīt vienādas iespējas visām iedzīvotāju grupām, lai nodrošinātu to vajadzību apmierināšanu.

Plānotās darbības

1. Rotaļu un spēļu istabas; 2.Sporta laukumi; 3.Bērnu rotaļu laukumi; 4.Telpas nodarbībām, treniņiem; 5.Vietējo uzņēmēju klubi;. 6.Aktīvās atpūtas objekti; 7.Peldvietas; 8.Takas; 9.Vasaras estrādes; 10.Skatu torņi; 11.Citas vietējo iniciatīvas grupu un  uzņēmēju saieta vietas.

3.Rīcība. Atbalsts lauku cilvēku spēju  attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei un esošo pilnveidošanai,  spēju attīstības procesa nodrošināšanai:

3. Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs 26931.27 LVL

Rīcības mērķis: Radīt vienlīdzīgas  attīstību iespējas visām sociālajām grupām un sociāli atstumtiem lauku iedzīvotājiem, ar domu, lai lauku iedzīvotājam tiktu saglabāta vēlēšanās mācīties un pilnveidoties, kā rezultātā tiks apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, kas arī paaugstinās cilvēku konkurētspēju darba tirgū.

 Plānotās darbības:

1.Amatnieku (keramiķi, audēji, pinēji u.c.) darbnīcas un teritorijas; 2.Profesionālo biedrību (lauksaimnieku, biškopju, mednieku u.c.) telpas un teritorijas; 3.Pašdarbības kolektīvu (teātru, koru, ansambļu u.c.) pulcēšanās vietas; 4.Radošās studijas un darbnīcas; 5. Citu telpu un teritoriju izveide, funkcionalitātes nodrošināšana lauku cilvēku spēju attīstībai.

 4.Rīcība. Atbalsts lauku cilvēku spēju attīstības sekmēšanai un aktivitāšu dažādošanai:

4. Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs 28652.82 LVL

Rīcības mērķis: Radīt vienlīdzīgas  attīstību iespējas visām sociālajām grupām un sociāli atstumtiem lauku iedzīvotājiem, ar domu, lai lauku iedzīvotājam tiktu saglabāta vēlēšanās mācīties un pilnveidoties, kā rezultātā tiks apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, kas arī paaugstinās cilvēku konkurētspēju darba tirgū.

Plānotās darbības:    1.Tērpu iegāde; 2.Mūzikas instrumentu iegāde; 3.Specifisku iekārtu, tehnikas, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde aktivitāšu dažādošanai.

5.Rīcība. Atbalsts  kultūras objektu attīstībai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai:

5. Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs 121359.16 LVL

Rīcības mērķis: Veicināt priekšnosacījumus un nodrošināt iespējas visām vietējām iniciatīvas grupām, pašvaldībām, uzņēmējiem realizēt lauku telpas saglabāšanu un  ilgtspējīgu attīstību, kā  arī sekmēt   lauku dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā, vienlaicīgi veicinot arī  nodarbinātības attīstību lauku teritorijā.

Plānotās darbības:  1.Kultūras objektu un kulta celtņu (kapliču, krucifiksu u.c.) atjaunošana, izveidošana un teritoriju labiekārtošana (klājuma ieklāšana, žoga izbūve, zāliena un ilggadīgo stādījumu, ārējā apgaismojuma ierīkošana u.c. darbi);  2.Kapsētu teritoriju labiekārtošana (klājuma ieklāšana, žoga izbūve, zāliena un ilggadīgo stādījumu, ārējā apgaismojuma ierīkošana u.c. darbi);   3.Informatīvo stendu, norāžu un piemiņas zīmju  uzstādīšana.  4.Nepieciešamās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājumu iegāde kultūras objektu un kulta celtņu darbības saglabāšanai un attīstībai.5.Arhitektūras pieminekļu un kulta celtņu (baznīcu, kapliču, krucifiksu, svētvietu u.c.) atjaunošana. 6.Vēsturisko objektu, pieminekļu un piemiņas zīmju atjaunošana. 7.Muzeju, ekspozīciju u.c. telpu un teritoriju atjaunošana un pilnveidošana

1.aktivitātē: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana,  infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

6.Rīcība. Atbalsts lauku dzīves telpas pilnvērtīgai attīstībai:

6. Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs 23388.64 LVL

Rīcības mērķis: Veicināt priekšnosacījumus un nodrošināt iespējas visām vietējām iniciatīvas grupām, pašvaldībām, uzņēmējiem realizēt lauku telpas saglabāšanu un  ilgtspējīgu attīstību, kā  arī sekmēt   lauku dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā, vienlaicīgi veicinot arī  nodarbinātības attīstību lauku teritorijā.

Plānotās darbības 1.Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana lauku iedzīvotājiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
2. Psiholoģiskās           un        praktiskās        palīdzības        pakalpojumu    attīstība; 3. Rehabilitācijas      punktu             izveide; 4. Citu lauku dzīves telpu attīstību sekmējošu darbību attīstība.

Nr. p.k.

Kritērijs

1.

Projekts ir izstrādāts atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, tajā pamatota nepieciešamība veikt pārmaiņas. ( ja projekts šajā kritērijā  saņem 2 punktus, tas tālāk tiek vērtēts pēc pārējiem kritērijiem, ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktus, tas tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts) .

 

2.

Cik lielā mērā projekta izstrādē ir iesaistīti lauku iedzīvotāji un projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību  sasnieg­­šanu - ir notikušas konsultācijas ar attiecīgās projekta darbības teritorijas iedzīvotājiem par projektā izvirzītajām prioritātēm, mērķiem, uzdevumiem, aktivitātēm Vai ir sadarbība starp NVO, vietējiem uzņēmējiem un pašvaldību?

3.

Vai projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei, pasākumam un rīcībai?

4.

Cik lielā mērā projekts ir inovatīvs projekta darbības teritorijā?

5.

Vai projekts ir nozīmīgs izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanai?

6.

Vai finansiālo izdevumu apraksts ir pamatots, pietiekami detalizēts, viegli caurskatāms.

7.

Vai tiek radītas jaunas un/vai saglabātas esošās darba vietas?

8.

Vai projekta īstenošanā iesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija

9.

Vai projektam tiek nodrošināta ilgtspēja?

10.

 

Projekta īstenošanas vietas attālums: novada centrs-0 punkti,  līdz 5km aiz novada centra - 0,5punkti pagasta pārvaldes centrs - 1punkts, līdz 5km aiz pagasta centra - 1,5punkti, 5km un vairāk km no centriem - 2punkti.

 

Projekta atbilstību stratēģijai vērtēs pēc  9 ( 2 - 10)  kritērijiem, kas tiks novērtēti pēc punktiem: 0 - „neatbilst", 0,5 - „vāji", 1,0 - „apmierinoši",  1,5 - „labi", 2 - „ļoti labi" un 1. kritērija, kas tiks novērtēts pēc punktiem: 0 - „neatbilst", 2 - „atbilst".

Maksimālais kopējais punktu skaits ir 20 punkti, minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai - 10.

 Specifiskais vērtēšanas kritērijs:

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kurš projektu iesniedz pirmo reizi un/vai, ja vienas pašvaldības teritorijā vietējās iniciatīvas grupas iesniegušas vairākus projektus, priekšroku dodot projektam, kas ir vienīgais savā teritorijā, lai nodrošinātu vienmērīgu teritorijas attīstību.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai par projektu iesniegumu un ar Preiļu rajona partnerības darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam, ir iespējams iepazīties Dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv  VRG mājas lapā www.preilupartneriba.lv  un VRG biroja telpās Kooperatīva ielā 6, 3stāvā, Preiļos, LV5301, kontaktpersona Valija Vaivode mob.22026684, e-pasta adrese: preilupartneriba@inbox.lv

Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv un VRG mājas lapā www.preilupartneriba.lv


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 12.04.2013
<< Jūlijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
1234567
 
891011121314
 
15161718192021
 
22232425262728
 
293031    
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk